Käesolevate kasutustingimustega määratakse kindlaks Muhu Seikluspargi (edaspidi: Seikluspargi) haldaja MTÜ ÕPITUBA (registrikood: 80285850) ja Seikluspargi kliendi õigused, kohustused ja vastutus Seikluspargis asuvate atraktsioonide (edaspidi ka Seiklusradade) kasutamisel kliendi poolt.

Muhu Seikluspargis (edaspidi: Seikluspark) asuvate seikluselementide (edaspidi: Seiklusrada) kasutamine on lubatud ainult MTÜ Õpituba töötaja (edaspidi ka Seikluspargi instruktor või instruktor) loal.
Enne Seiklusraja läbimist peab külastaja saama Seiklusraja läbimise instruktsioonid ja turvavarustuse.
Külastaja peab arvestama, et Seiklusraja läbimine võib kahjustada külastaja riideid ning on elule ja tervisele ohtlik, kui külastaja ei järgi kõiki käesolevate tingimustega kehtestatud nõudeid, kõiki ohutus- ja turvanõudeid ja MTÜ ÕPITUBA töötaja (edaspidi ka Seikluspargi instruktor) juhiseid.
Punaste ja Mustade Seiklusradade iseseisvaks läbimiseks peab isik olema vähemalt 140 cm pikk.
Siniste ja Roheliste Seiklusradade (v.a rada nr 1) iseseisvaks läbimiseks peab isik olema vähemalt 120 cm pikk.
Klient on teadlik, et Seikluspargi instruktori tellimisel Seiklusraja läbimiseks koos kliendiga, on Instruktoril vaid juhendav roll. Eraldi Instruktori kaasamisel toimub seikluspargi kasutamine Kliendi vastutusel.
Täisealine isik kohustub vastutama temaga kaasas olevate alaealiste turvalisuse eest Seikluspargi kasutamisel.
Alla 15-aastased isikud võivad Seiklusradasid kasutada üksnes vastutava täisealise isiku järelevalve all, kes kohustub jälgima, et nad täidaksid kõiki nõudeid (kasutus- ja ohutusnõuded ning Instruktori juhised ja korraldused).
Klient peab enne Seiklusraja kasutamist veenduma, et valitud Seiklusrada vastab tema füüsilistele võimetele, tervislikule seisundile ja oskustele.
Klient on kohustatud kasutama Seiklusrada ja turvavarustust hoolikalt, neid lõhkumata ja neid muul viisil kahjustamata ning hüvitama ÕPITUBA MTÜ-le kõik kahjud, mis on tekitatud Seiklusrajale või turvavarustusele kliendi hooletu või tahtliku käitumise tõttu.
MTÜ ÕPITUBA ei vastuta Kliendi riiete jm esemete kaotsimineku, kahjustamise ja hävimise eest.
Seiklusraja kasutamise eest kohustub külastaja tasuma vastavalt Seikluspargis kehtivale hinnakirjale.
Peale hinnakirjas ette nähtud ajalist limiiti tuleb turvavarustus koheselt tagastada Seikluspargi  instruktorile.
Seiklusrajal viibides on külastaja kohustatud järgima kõiki Seikluspargi kasutus- ja ohutusnõudeid, Seikluspargi instruktorite juhiseid ja korraldusi, järgima Seiklusrajal asuvaid silte ja teisi Seiklusraja märgistusi.
Kui ilmastikutingimused muutuvad ohtlikuks või külastaja enesetunne on halb ja Seiklusraja läbimine ei ole enam seetõttu turvaline, peab külastaja Seiklusrajalt koheselt lahkuma.
Seikluspargi personalil on õigus külastaja Seiklusrajalt koheselt ära kutsuda, kui seiklusraja läbimine ei ole enam ohutu või kui külastaja rikub  nõudeid või kasutustingimusi või kui Seikluspargi personali arvates ei ole raja kasutamine enam turvaline.


Seikluspargis on keelatud:
  • seiklusrajale minek ilma instruktaaži ja turvavarustuseta!
  • seiklusraja kasutamine ohutusliinile kinnitamata turvavarustuseta. See on ohtlik elule ja tervisele!
  • seiklusrajale minek narkootilise või psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamisest tekkinud joobeseisundis
  • kogu Seikluspargi territooriumil  narkootilise või psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamine!
  • suitsetamine ja  tule tegemine, kui selleks ei ole ette nähtud eraldi sidistatud kohta!
  • turvavarustuse edasiandmine teisele isikule!

Seiklusraja kasutamise eest ÕPITUBA MTÜ-le makstud tasu tagastatakse kliendile ainult juhul, kui Seiklusraja kasutamine ei ole võimalik ÕPITUBA MTÜ tõttu.
MTÜ ÕPITUBA hoiab saladuses Kliendi kohta Teenuste osutamise käigus teatavaks saanud andmeid ning avaldab neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või õigus on antud käesoleva kokkuleppe raames.
Kasutustingimustele alla kirjutamisega annab Klient MTÜ-le  ÕPITUBA õiguse Kliendi andmete töötlemiseks ning nõusoleku, et Kliendi isikuandmeid kasutatakse Seikluspargi Teenuse osutamise raames.
Kasutustingimusi kohaldatakse kõigi klientide suhtes, kes kasutavad Seiklusradasid.

Klient kinnitab oma allkirjaga, et on Kastutustingimused läbi lugenud, nendest täielikult aru saanud ja kohustub kasutustingimusi täitma.

NR_____nimi_____________________  ik või sünniaeg_______________________tel:__________________allkiri_________
NR_____,nimi_____________________ik või  sünniaeg_______________________tel:__________________allkiri_________

Alla 15. aastaste nimed ja vanused:

NR ___nimi________________________vanus_____        NR___nimi________________________vanus_______

NR___nimi________________________vanus_______        NR___nimi________________________vanus_______

MTÜ Õpituba poolt volitatud isiku kinnitus:

________________________(nimi)__________________________(kuupäev)_______________________(allkiri)