MUHUN SEIKKAILUPUISTON SÄÄNNÖT NRO

Näissä säännöissä määrätään Muhun seikkailupuiston (jäljempänä: seikkailupuisto) hallinnoijan MTÜ ÕPITUBA (rekisterinumero: 80285850) ja seikkailupuiston asiakkaan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu asiakkaan käyttäessä seikkailupuistossa (jäljempänä myös seikkailupuistoissa) sijaitsevia laitteita.

 1. Muhun seikkailupuistossa (jäljempänä: seikkailupuisto) sijaitsevien seikkailuelementtien (jäljempänä: seikkailurata) käyttö ja seikkailuradan kiertäminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
 2. Ennen seikkailuradan kiertämistä on asiakkaan saatava seikkailuradan kiertämisen opastus ja turvavarusteet. Asiakkaan on otettava huomioon, että seikkailuradan kiertäminen voi vahingoittaa vaatteita, ja olla hengelle ja terveydelle vaarallista, ellei asiakas noudata kaikkia näitä ohjeita, kaikkia turvavaatimuksia ja MTÜ ÕPITUBA:n työntekijän (jäljempänä myös seikkailupuiston oppaan) ohjeita.
 3. Punaisen ja mustan seikkailuradan itsenäiseksi kiertämiseksi on oltava vähintään 140 cm pitkä. Lasten alueella sijaitsevien seikkailuratojen (paitsi rata nro 1) itsenäiseksi kiertämiseksi on oltava vähintään 120 cm pitkä.
 4. Asiakas on tietoinen, että tilattaessa opas seikkailupuiston seikkailuradan kiertämiseksi asiakkaan kanssa, on oppaalla vain ohjaava rooli. Omaa opasta käytettäessä tapahtuu seikkailupuiston käyttö kuitenkin asiakkaan vastuulla.
 5. Täysi-ikäinen henkilö sitoutuu vastaamaan hänen mukanaan olevien alaikäisten lasten turvallisuudesta seikkailupuistoa käytettäessä.
 6. Alle 15-vuotiaat henkilöt voivat käyttää seikkailuratoja vain täysi-ikäisen vastuuhenkilön valvonnan alaisuudessa, ja tämä sitoutuu takaamaan heidän turvallisuutensa ja valvomaan, että he noudattavat kaikkia vaatimuksia (sääntöjä ja turvavaatimuksia sekä oppaan ohjeita ja määräyksiä).
 7. Asiakkaan on ennen seikkailuradan käyttöä varmistettava, että hänen valitsemansa seikkailurata vastaa hänen fyysisiä kykyjään, terveydentilaansa ja taitojaan.
 8. Asiakas on velvollinen käyttämään seikkailurata ja turvavarustusta huolellisesti niitä särkemättä ja niitä millään muullakin tavoilla vahingoittamatta sekä korvaamaan ÕPITUBA MTÜ:LLE kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet seikkailuradalle tai turvavarusteille asiakkaan huolimattoman tai tahallisen käytöksen johdosta.
 9. MTÜ ÕPITUBA ei vastaa asiakkaan vaatteiden tms. esineiden katoamisesta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta.
 10. Asiakas sitoutuu maksamaan seikkailuradan käytöstä seikkailupuiston hinnaston mukaisesti. Hinnastossa esitetyn aikarajan päätyttyä on turvavarusteet heti palautettava seikkailupuiston oppaalle.
 11. Seikkailuradalla oleskeltaessa on asiakas velvollinen noudattamaan kaikkia seikkailupuiston käyttö- ja turvaohjeita, seikkailupuiston oppaiden ohjeita ja määräyksiä, ja seikkailuradalla sijaitsevia kylttejä ja muita seikkailuradan merkintöjä.
 12. Jos sääolosuhteet muuttuvat vaarallisiksi tai asiakkaan olo huononee eikä seikkailuradan kiertäminen ole enää sen vuoksi turvallista, on asiakkaan heti poistuttava sieltä.
 13. Seikkailupuiston henkilökunnalla on oikeus kutsua asiakas välittömästi pois seikkailuradalta, mikäli seikkailuradan kiertäminen ei ole enää vaaratonta tai jos asiakas rikkoo vaatimuksia tai sääntöjä, tai mikäli seikkailupuiston henkilökunnan mukaan ei radan käyttö ole enää turvallista.
 14. Seikkailupuistossa on kielletty:
  1. seikkailuradalle meneminen ilman opastusta ja turvavarusteita!
  2. seikkailuradan käyttö turvaköysille kiinnittämättömien turvavarusteiden kanssa. Se on vaarallista hengelle ja terveydelle!
  3. seikkailuradalle meno huumaavien tai psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisena tai alkoholin käytöstä syntyneessä humalatilassa
  4. koko seikkailupuistossa huumaavien tai psykotrooppisten aineiden tai alkoholin käyttö!
  1. tupakointi ja nuotion tekeminen, ellei siihen ole alueella kyltillä määrättyä paikkaa!
  2. turvavarusteiden luovuttaminen toiselle henkilölle!
 1. Seikkailuradan käytöstä ÕPITUBA MTÜ:lle maksettu maksu palautetaan asiakkaalle vain siinä tapauksessa, että seikkailuradan käyttö ei ole mahdollista ÕPITUBA MTÜ:n syyn vuoksi. Näiden sääntöjen kohdassa 12 ja 13 mainituissa tapauksissa asiakkaan maksamaa maksua ei palauteta.
 2. MTÜ ÕPITUBA pitää salassa asiakkaasta palvelujen tarjoamisen aikana tietoonsa saamat tiedot ja julkaisee ne vain asiakkaan suostumuksesta, paitsi siinä tapauksessa, että näiden tietojen oikeus tai velvollisuus perustuu lakiin, tai oikeus on annettu tämän sopimuksen puitteissa.
 3. Allekirjoittamalla nämä säännöt antaa asiakas MTÜ ÕPITUBA:lle oikeuden asiakkaan tietojen käyttöön ja suostumuksen siihen, että asiakkaan henkilötietoja käytetään seikkailupuiston palvelujen tarjoamiseksi.
 4. Sääntöjä sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin, jotka käyttävät seikkailuratoja.

Vakuutan täten (alaikäisen laillisen edustajan nimi), syntymäaika , puhelin allekirjoituksellani, että olen tutustunut Muhun seikkailupuiston sääntöihin ja olen tietoinen ja ymmärrän seikkailupuiston olemuksen ja sen käytöstä mahdollisesti koituvat vaarat antamalla täten suostumukseni, että (alaikäisen nimi), syntymäaika , käyttää seikkailurataa ilman laillisen edustajan valvontaa.

Päivämäärä Nimi ja allekirjoitus

MTÜ Õpituban valtuuttaman henkilön vahvistus:

(nimi) (päivämäärä) (allekirjoitus)